Galeria Martinelli    Sala 16    Sousas     19. 3203-1111 ou 9778-7465